Kyrkan lär oss att eukaristin är "hela det kristna livets höjdpunkt och källa”, och detta blir särskilt synligt när hela församlingen samlas till mässa på Herrens dag. I Kristus Konungens kyrka finns många tillfällen att delta i detta firande, såväl på svenska som på andra språk. Deltagandet i en katolsk mässa är öppen för alla, men kan se lite olika ut. För mässtider klicka här.

Familjemässa
I Kristus Konungen har vi varje söndag en familjemässa kl. 9.30. Den är anpassad för att tidsmässigt vara något kortare än andra mässor, så att de mindre barnen ska orka med att delta. Sångerna hämtas ur JPII Sångbok för Sveriges Unga Katoliker, och barnens religionsundervisning äger rum i samband med denna mässa under terminen. Efter familjemässan inbjuds vanligen till kyrkkaffe i Astridssalen.

Högmässa
Varje söndag kl. 11.00 och varje påbjuden högtid på vardagar kl. 18.00 firas i Kristus Konungen en högmässa. Denna mässa är inte lämpad för mindre barn som inte kan sitta stilla ännu - men alla är förstås välkomna. I högmässan försöker vi följa den mest högtidliga formen av den romerska liturgin. För sångerna använder vi Cecilia - katolsk gudstjänstbok. I normalfall tar den över en timme och det är också i denna mässa som församlingens egna körer, eller besökande körer, brukar delta. Efter högmässan inbjuds vanligen till kyrkkaffe i Astridssalen.

Vardagar
Dagligen firas det tre mässor i kyrkan - med undantag av juli månad - morgon, middag och kväll. Dessa är enkla mässor, oftast lästa utan sång eller musik. Om det är en festdag eller högtid brukar kvällsmässan innehålla både sång och musik. Den dagliga mässan tar ungefär en halvtimme. För exakt gudstjänstschema se ovan.

Mässor i extra-ordinarie formen av den romerska riten
Den romerska riten, som är den vanligaste förekommande i Västvärlden, existerar i två former: Den ordinarie formen och den extra-ordinarie formen. Den ordinarie formen är den gudstjänstordning som promulgerades av den salige Paulus VI efter de ändringar som Andra Vatikankonciliet efterfrågat. Det är den vanligaste förekommande formen av mässfirandet. Den extra-ordinarie formen är den som existerade innan Paulus VI:s nya missale och den firas normalt enligt 1962 års missale. I Kristus Konungen erbjuds denna mässa vanligen varje lördag kl. 18:00. I gudstjänstordningen kan du se att det är den extraordinäre formen om det står "Mässa på latin (1962)".

Den heliga mässan i extraordinarie form alla själars dag 2016.

Den heliga mässan i extraordinarie form alla själars dag 2016.

Hur kan jag delta i den heliga mässan?

För katoliker: Vi katolskt kristna deltar på ett fullödigt vis i den heliga mässans firande genom föreningen med Kristus i kommunionen. Detta kan vi bara få del av om vi förberett oss därtill genom att andäktigt delta i den heliga riten, med ett inre såväl som yttre engagemang. Vi ska ha fastat från all fast föda och dryck en timme innan kommunionen, kranvatten och medicin undantaget. Katekesen uttrycker dessutom "Den som är medveten om en svår synd ska ta emot försoningens sakrament innan han går till kommunion." (1385) Vidare: "Deras kroppsliga uppträdande (handlingar, klädsel) ska röja den vördnad, den högtidlighet och den glädje som det ögonblick innebär då Kristus blir vår gäst." (1387).

För medlemmar av andra kristna samfund som framgått ur reformationen: Ni är hjärtligt välkomna att delta i alla våra gudstjänster inklusive den heliga mässan. Självfallet får ni be med oss, sjunga med oss och lyssna till musik och predikan med oss. Men då mottagandet av kommunionen, nattvarden, också är en trosbekännelse genom vilken man offentligt bekänner sin enhet med den katolska Kyrkans biskopar och påven, är detta inte möjligt för er. Den som önskar kan dock be om en välsignelse när de andra kommer fram till kommunionen. Om man önskar en välsignelse lägger man höger hand på vänster axel som ett tecken för den som delar ut kommunionen.

För ortodoxt kristna som inte lever i full kommunion med den katolska kyrkan: Samma regler gäller för ortodoxt kristna som för katoliker. Man ska ha fastat, vara försonad, och delta med ett inre och yttre engagemang och kan då få del av sakramentet om man så begär det. Vi uppmuntrar att man först talar med sina egna präster för att få veta vad de tycker.

.