Alla dop av barn i vår församling är en glädjens fest. I dopet blir barnet verkligen Guds barn, bevaras från ursyndens följder och inlemmas i Kyrkan som en del av Kristi Kropp. Därför är dop aldrig en privat angelägenhet utan berör hela församlingen oavsett vilken härkomst barnet/familjen har.

För att tydliggöra hela församlingens ansvar för dopet inbjuder vi till gemensamma gudstjänster en lördag i varje månad. Denna leds av en präst eller diakon som kyrkoherden utsett för vart tillfälle. Inga andra dop får äga rum i församlingen utan kyrkoherdens tillstånd.

För dem som önskar att dopet äger rum enligt den äldre formen av Kyrkans liturgi, som alltid firas på latin, ska man kontakta kyrkoherden.

För att få döpa sitt barn gäller följande:

  1. Familjen ska vara registrerad i en katolsk församling.

  2. En eventuell fadder ska vara registrerad i en katolsk församling, minst 16 år gammal, konfirmerad och leva i enlighet med kyrkans ordning.

  3. Man kan låta icke-katolskt kristen vara vittne vid dopet.

  4. Föräldrarna (och om möjligt faddern) ska delta i en gemensam förberedelse två ggr. (OBS! Detta gäller för första barnet. Därefter räcker det med en träff före dopet).

  5. Maximalt två faddrar: den ene man, den andra kvinna.

  6. Personbevis med familjetillhörighet ska tas med från Skatteverket.

Det finns ingen avgift för dop i Kristus Konungens kyrka. Gåvor till församlingen är däremot alltid välkomna!