Alla dop av barn i vår församling är en glädjens fest. I dopet blir barnet verkligen Guds barn, bevaras från ursyndens följder och inlemmas i Kyrkan som en del av Kristi Kropp. Därför är dop aldrig en privat angelägenhet utan berör hela församlingen oavsett vilken härkomst barnet/familjen har.

För att tydliggöra hela församlingens ansvar för dopet inbjuder vi till gemensamma gudstjänster en lördag i varje månad. Denna leds av en präst eller diakon som kyrkoherden utsett för vart tillfälle. Inga andra dop får äga rum i församlingen utan kyrkoherdens tillstånd.

För att få döpa sitt barn gäller följande:

  1. Familjen ska vara registrerad i en katolsk församling.
  2. En eventuell fadder ska vara registrerad i en katolsk församling, minst 16 år gammal, konfirmerad och leva i enlighet med kyrkans ordning.
  3. Man kan låta icke-katolskt kristen vara vittne vid dopet.
  4. Föräldrarna (och om möjligt faddern) ska delta i en gemensam förberedelse två ggr. (OBS! Detta gäller för första barnet. Därefter räcker det med en träff före dopet).
  5. Maximalt två faddrar: den ene man, den andra kvinna.
  6. Personbevis med familjetillhörighet ska tas med från Skatteverket.

Det finns ingen avgift för dop i Kristus Konungens kyrka. Gåvor till församlingen är däremot alltid välkomna!

Dopgudstjänster på lördagar kl. 12:30 vintern och våren 2017 – 2018:

Augusti 19
September 23
Oktober 21
November 11
December 16
Januari 20
Februari 17
Mars 17
April 21
Maj 19
Juni 16