Vad är kyrkoavgift?

När staten erbjöd Sveriges trossamfund att liksom Svenska kyrkan få hjälp med att uppta kyrkoavgift genom det allmänna skattesystemet, bestämdes att så skulle ske. Därmed betalar alla registrerade katoliker som bor i Sverige 1 % av sin beskattningsbara inkomst till Kyrkans omkostnader. Det är enkelt att hjälpa till på detta vis och har man ingen inkomst, betalar man heller ingenting. Den som har liten inkomst betalar lite, och den som har större inkomst bidrar med mer. 

Vad används den till?

Efter att Kyrkan betalat Skatteverket en avgift för denna uppbördshjälp bestämmer biskopen genom sitt ekonomiråd hur resten av pengarna ska användas. För vår församlings del så betyder det att vi får ungefär hälften av vad det kostar att driva församlingen från kyrkosavgiften. Dessutom vid större renoveringsbehov så har vi fått stora summor för att hjälpa till med kostnaden. Prästernas löner betalas också på detta vis, liksom deras pensioner.

Dispens från kyrkoavgiften

Om man utifrån sitt samvete eller av annat skäl inte kan betala sin kyrkoavgift i samband med preliminärskatten, kan man hos Biskopsämbetet ansöka om dispens från att betala på detta sätt. Blanketten kan laddas ner på Stiftets hemsida  eller rekvireras från församlingsexpeditionen och skall insändas till Biskopsämbetet senast den 31 oktober för att gälla från och med januari kommande år.

För mer information kontakta:
Biskopsämbetet
Gemensamma medlemsregistret
Michel Louis
Tfn: 08-462 66 28
Fax: 08-714 82 50
E-post: kyrkoavgift@katolskakyrkan.se
E-post: michel.louis@katolskakyrkan.se